QB-Travel

Algemene leveringsvoorwaarden

QB-Travel gevestigd op de Bouvignestraat 40 te Hellevoetsluis,
is een dienstverlener op het gebied van zakelijke reizen/trips.
  
1. Begripsbepalingen.
1.1.Zakelijkreisbureau: degene die adviezen geeft op het gebied van reizen welke in de ruimste zin van het woord, zo ook bemiddelt het bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden betreffende dienstverlening op het gebied van reizen genaamd de dienstverlener.
1.2 Opdrachtgever: degene die aan het reisbureau opdracht geeft diensten te verlenen op het gebied van reizen.
1.3 Reiziger: de natuurlijke persoon met wie de overeenkomst met het zakelijkreisbureau en/of de dienstverlener wordt aangegaan.
1.4 Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer of verlener van andere diensten, met wie de opdrachtgever door middel van bemiddeling door het zakenreisbureau een overeenkomst aan gaat.
1.5 QB-Travel: het Zakelijkreisbureau.
 
2. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
2.1 Elk door QB-Travel gedane aanbod is vrijblijvend.
2.2 Aanvragen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid
2.3 Voor het kunnen maken van reserveringen bij QB-Travel is opgave van een aanmelding- en aanvraagformulier vereist. Het hierin genoemde e-mailadres zal door QB-Travel worden gebruikt voor de communicatie met de opdrachtgever. Het is voor de opdrachtgever daarom raadzaam om regelmatig na te gaan of er e-mail is ontvangen.
2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door QB-Travel opgegeven tarieven uitgedrukt in Euro's en exclusief BTW en toeslagen, tenzij anders vermeld. De vermelde reissom geldt voor het gehele reisgezelschap, tenzij anders vermeld. Kennelijke fouten in de door QB-Travel opgegeven prijzen binden haar niet. De in het aanbod vermelde vluchtgegevens zijn indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd door QB-Travel.
2.5 Verandering en aanpassing in regelgeving die leiden tot verhoging van belastingen, heffingen e.d., ook indien dat met terugwerkende kracht geschiedt, zullen volledig aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 
3. Aan QB-Travel verschuldigde vergoedingen.
3.1 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen is de opdrachtgever voor het verlenen van de diensten door QB-Travel de vergoedingen verschuldigd zoals vermeld op de website of in de overeengekomen overeenkomst.
3.2 QB-Travel is gerechtigd de in art. 3.1 vermelde vergoedingen jaarlijks te verhogen met het prijsinflatiecorrectiecijfer.
 
4. Betaling
4.1 Deopdrachtgever dient zichte houdenaan de in de overeenkomst aangegeven betaalmethode.
4.2 In de overeenkomst zal worden aangegeven dat betaald zal worden middels een creditcard, en de opdrachtgever zal in dat kader een creditcardnummer opgegeven. QB-Travel zal niet overgaan tot verdere uitvoering van de reserveringsovereenkomst indien van de creditcardmaatschappij geen autorisatie wordt verkregen, zonder dat QB-Travel dan op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
 
5. Wijzigingen en annuleringen.
Indien op verzoek van de opdrachtgever annulering plaatsvindt of wijzigingen worden aangebracht in al gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat zijn naast de door de dienstverlener, op grond van diens voorwaarden, in rekening gebrachte kosten, ook de kosten die QB-Travel in rekening brengt om de wijziging en/of annulering tot stand te brengen. 
Wijziging reservering: €7,50 , Annuleren reservering: €7,50
 
6. Betalingsvoorwaarden.
6.1 Alle bedragen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
6.2 Alle verschuldigde bedragen dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
6.4 Indien de opdrachtgever met betaling in verzuim is, dan is QB-Travel gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te staken, zonder dat QB-Travel dan op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
6.5 De betaling van een verzamelfactuur kan nimmer worden opgeschort door een dispuut over een van de facturen vervat in die verzamelfactuur.
 
7. Reisbescheiden.
7.1 QB-Travel zal tijdig kenbaar maken op welke wijze de reisbescheiden worden afgegeven.
De navolgende mogelijkheden zijn onder meer denkbaar:
a. afgifte van een e-ticket.
b. het klaarleggen van de reisbescheiden op de luchthaven van vertrek:
    De tickets op de dag van vertrek worden klaargelegd bij de balie van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij,
    tegen de kosten van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.
7.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij en/of de andere reizigers bij vertrek in bezit zijn van de benodigde documenten, zoals onder andere een geldig paspoort en de eventuele vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
7.3 QB-Travel zal op verzoek van de opdrachtgever algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied vestrekken. QB-Travel kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid daarvan.
7.4 De opdrachtgever en/of de reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder ingewonnen informatie nog correct is.
 
8. Aansprakelijkheid.
8.1 QB-Travel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een storing of gebrek in de geautomatiseerde systemen, welke zij ten behoeve van haar dienstverlening gebruikt, indien deze storing of dit gebrek in alle redelijkheid niet aan haar valt te verwijten c.q. buiten haar invloedsfeer ligt.
8.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte vergoeding(en) voor onze diensten.
 
9. Vragen/contact.
9.1 De contactgegevens van QB-Travel staan vermeld op de site waar de boeking is gedaan en deze zullen worden vermeld in de verdere mailwisselingen.
9.2 De opdrachtgever dient contact op te nemen op de wijze zoals aangegeven in de overeenkomst.
 
10. Slotbepalingen.
10.1 Indien een deel van de Algemene Leveringsvoorwaarden c.q. overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Algemene leveringsvoorwaarden c.q. overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
10.2 Partijen verplichten zich tot hetgeen wat in alle redelijkheid van elkaar kan worden verwacht.
 
De Algemene Leveringsvoorwaarden van QB-Travel  zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24437002, en kunnen worden ingezien, geprint en gedownload op de website www.qb-travel.eu, en worden u op verzoek door QB-Travel toegezonden.